ทำเนียบฝ่ายสภา
m 9 9 resize
นายศักดิ์ชัย    จงปลูกกลาง
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

m 23 23 resize
นายอดุลย์    ทวยจัด
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

      boos 1

      นายจำนงค์     ชุมเปีย
ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

       
m 1 1 resize   m 1 resize  m 2 2 resize  
     

นายสมบัติ สุบุผา
ตำแหน่ง สอบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7634418

นายณรงค์ โพงน้อย
ตำแหน่ง สอบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9886741
นายสวย คณาโจทย์
ตำแหน่ง : สอบต. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1750034
 
 m 2 resize  m 3 resize  ว่าง  
นางกงทอง   ศรีนอก
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4527114
นายจรูญ ขอร่วมกลาง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1448068 
 m 4 4 resize  m 4 resize m 5 5 resize   
นายสวิน    แสนดงแคน
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8321500
นายอำนวย     บุญกลัด
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1443397
นายบุตรดา    สีคำเวียง
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9184628
 
 m 5 resize  m 6 resize  m 6 6 resize  
นายเจริญ    หนูโพนทัน
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7150573
นางสาริณี    สุจริต
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2959788
นายสำเริง    เกือบกลาง
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3479363
 
 m 7 resize  m 7 7 resize  m 8 8 resize  
นายทองใส    คำพุฒิ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5394765
นางสาวมณฑา    แง้นกลางดิน
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5397423
นายพิเชษฐ    จงกลาง
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9763089
 
 m 8 resize  m 9 9 resize  m 9 resize  
นายสี     ขำโพธิ์
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6443491
 นายศักดิ์ชัย     จงปลูกกลาง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8682905
นายมังกร    สมสันเทียะ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1009935
 
m 15 resize  m 15 15 resize   m 11 resize  
นายสังเวียน    แสนพินิจ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8652687
นางชีวรรณ์     แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1620454
นายอภิชาติ    ท่านาเวช
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1082584
 
 m 11 11 resize  m 12 12 resize  ว่าง  
นายบุญสิน  จันทะสอน
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6443491
นายบุญมี    มาน้อย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 12
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8354327
   
 m 13 resize  m 13 13 resize  m 14 14 resize  
นายเฉลิมศักดิ์    จำปะวะตะ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 13
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8286756
นายเสมียน    บุญกลัด
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 13
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2795716
นายบุญตรี    พรหมเจริญ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 14
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2512068
 
 m 14 resize m 10 10 resize
 m 10 resize  
นายไพรทูล   เลห์กล
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 14
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6508034
นายสุชาติ   หอมจันทร์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 15
เบอร์โทรศัพท์ : 098-3134452
นางเกษร  อยู่สุข
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 15
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3447190
 
m 16 16 resize m 16 resize m 17 resize  
นายอ่ำ  นวลมะลัง
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 16
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0558486
นายสำลี  ตาทอง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 16
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8873509
นายสุทธิวรรณ  พูนสิทธิ์
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 17
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1508522
 
m 17 17 resize m 18 18 resize m 18 resize  
นายไพรินทร์  ย่อมมี
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 17
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5115711
นายคำปัน วิจิตศรี
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 18
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9876852
นายวิชัย   แก้วเก็ดคำ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 18
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5279575
 
m 19 19 resize ว่าง m 20 resize  
นายทองคำ   แป้นประโคน
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 19
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0028952
  นายจรูญ  สว่างภพ
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 20
เบอร์โทรศัพท์ :089-6025897
 
m 20 20 resize m 21 21 resize m 21 resize  
นายบุญกิ่ง  อินสุวรรณ์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 20
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0640074
นางสาวชุติกาญน์  จงปลูกกลาง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 21
เบอร์โทรศัพท์ 091-2363943
นายทองจันทร์  ขันโพธิ์น้อย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 21
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7840740
 
m 22 22 resize m 22 resize m 23 23 resize  
นายสมปอง  ฆ้องเล็ก
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 22
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1033661
นายประดิษฐ  จิระเนตร
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 22
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7801183
นายอดุลย์  ทวยจัด
ตำแหน่ง : สมากชิก อบต. หมู่ 23
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9338275
 
m 23 resize  m 24 24 resize  m 24 resize   
นายอรุณ  ทวยจัด
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 23
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2472567
นายไปล่  เกลี้ยงสุวรรณ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 24
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8730861
นายสี  เจือทอง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 24
เบอร์โทรศัพท์ : 088-9252325
 
m 25 25 resize m 25 resize m 26 resize  
นายสมสัน  แก้วหิน
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 25
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3479397
นายประเทือง  แว่นศิลา
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 25
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0996180
นายสังเกต  ผิวผ่อง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 26
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2497489
 
m 26 26 resize m 27 resize m 27 27 resize  
นางโสภี  เหวขุนทด
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 26
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3241767
นายวันชัย  จงปลูกกลาง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 27
เบอร์โทรศัพท์ : 0912363943
นางวรรณา   แปลกจังหวีด
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 27
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4368653
 
m 28 resize m 28 28 resize    
นายบุญทัน  ไก่แก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 28
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6141683
นายภัทรพล   ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ 28
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8255006
   

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)