สาร์นจากนายก
 
 executive 1 resize
นายวีระ ฮวดเฮง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

                                                                              
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว เปนองคกรที่มีการบริหาร จัดการใหสอดคลองกับความเปนอยูของสังคมมนุษยปจจุบัน ประชาชนจะอยูอยางดีอยางมีความสุขความ พรอมในทุกรูปแบบก็ตองมีถนนน้ํา ไฟฟา และความรัก ความสามัคคี มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม พรอมทั้ง ใชปญญาและความรู อยางมีสติ กระผม นายวีระ     ฮวดเฮง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา จึงตั้งวิสัยทัศนไววาตําบล เขียวขจีดีเดน 1. มีเดนดานการเกษตร 2. พิเศษดวยความสามัคคี 3. บารมีดวยคุณธรรม 4. วัฒนธรรมดวยกตัญูกตเวที 5. ใฝรู ใฝหา ตองศึกษาอยางมีสติ 6. ประมาณตนพัฒนางาน พัฒนาตนเพื่อปลดหนี้ 7. สิ่งแวดลอมดีตองมีแหลงน้ําและปาไม บริหารจัดการตามวิสัยทัศนใหครบ ชาวบานก็จะอยูดี มีความรัก ความสามัคคี มีความรู ในทางที่ดี ตลอดไป

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)