มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
 
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสด
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่เทศกิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
เจ้าหน้าการประปา
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
เจ้าหน้าห้องสมุด
ช่างเขียนแบบ
ช่างผังเมือง
ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา
ช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
ช่างเครื่องยนต์
เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
ช่างศิลป์
โภชนาการ
เจ้าหน้าที่พยาบาล
เจ้าหน้าที่การคลัง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย
ผู้ช่วยเภสัชกร
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์  
ผดุงครรภ์สาธารณสุข
   
  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
  
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานธุรการ
  เจ้าพนักงานป้องกันภัยฯ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  เจ้าพนักงานโภชนาการ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
  เจ้าพนักงานการประปา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 เจ้าพนักงานห้องสมุด
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 ทันตสาธารณสุข
 นายช่างเขียนแบบ
 นายช่างเครื่องยนต์
 นายช่างผังเมือง
 การพยาบาลเทคนิค
 สัตวแพทย์
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้าพนักงานรังสีการแแพทย์
นายช่างศิลป์
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
   
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานเทศกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
เภสัชกร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 นิติกร
 นักผังเมือง
 นักพัฒนาการท่องเที่ยว
 นักพัฒนาชุมชน
 การพยาบาลวิชาชีพ
 นักวิชาการคลัง
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 นักวิชาการประชาสัมพันธ์
 นักวิชาการสุขาภิบาล
วิศวกรเครื่องกล
นักวิจัยการจราจร
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 วิศวกรโยธา
วิศวกรไฟฟ้า
นักสังคมสงเคราะห์
วิศวกรสุขาภิบาล
สถาปัตยกรรม
นายสัตวแพทย์
แพทย์
 บุคลากร
ทันตแพทย์
   
สายงานที่กำหนดตำแหน่งบริหาร
นักบริหารงานเทศบาล 6-10
นักบริหารงานช่าง6-9
นักบริหารงานทั่วไป 6-9
นักบริหารงานสุขาภิบาล6-9
นักบริหารงานคลัง6-9
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม6-9
นักบริหารประปา6-9
นักบริหารงานสาธารณสุข 6-9
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล
   

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)